arrow_upward arrow_upward

Algemene voorwaarden E-Bike Gelderland B.V. 
 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; 
 2. overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen E-Bike Gelderland en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van E-Bike Gelderland dan wel wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is; 
 3. maatwerk: de producten die door E-Bike Gelderland worden vervaardigd zijn maatwerk en worden op basis van specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van individuele keuzes en/of beslissingen van de consument zijn gemaakt; 
 4. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 5. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen; 
 6. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien. 

  

Artikel 2 – Identiteit 

E-Bike Gelderland B.V.
Rozengaardseweg 21
7001 DN Doetinchem

Telefoonnummer: 085 – 483 28 00
Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 – 1800 uur 
en op zaterdag van 09:00 – 16:00 uur.

Website: www.ebikegelderland.nl 
E-mailadres: info@ebikegelderland.nl 
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 63089017
BTW identificatienummer: NL855087237B01
IBAN / BIC: NL47 INGB 0006832921 / INGBNL2A 

  

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van E-Bike Gelderland en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen E-Bike Gelderland en de consument. 
 2. Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld. 
 3. Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

  

Artikel 4 – Aanbod 

 1. Het aanbod van producten bij de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met E-Bike Gelderland, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop E-Bike Gelderland met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval E-Bike Gelderland gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden E-Bike Gelderland niet. 

  

Artikel 5 – Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft E-Bike Gelderland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt E-Bike Gelderland zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht. 
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van E-Bike Gelderland te vergoeden. 

  

Artikel 6 – Herroeping 

 1. Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De producten die de consument niet wenst te houden, dienen binnen 14 dagen na de dag van kennisgeving van de herroeping worden teruggestuurd. E-Bike Gelderland is gerechtigd om restitutie in te houden totdat E-Bike Gelderland het product intact, compleet en ongebruikt retour heeft ontvangen. Onder ‘ongebruikt’ wordt niet begrepen, datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, de werking en de kenmerken van een product te inspecteren en vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan. E-Bike Gelderland raadt aan om voor de retourzending de originele verpakking te gebruiken om schade aan het product te voorkomen. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde producten gedurende het retourtransport zijn namelijk voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument. 
 2. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. 
 3. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal E-Bike Gelderland dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. E-Bike Gelderland behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen dan wel een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product zoals bedoeld in het eerste lid af te trekken van het restitutiebedrag. Schade aan het product, een vuil product, en/of een product dat meer dan 5 km is gebruikt, wordt beschouwd als aanwijzing van een gebruik dat verder strekt dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om de aard, de werking en de kenmerken van het product te inspecteren en vast te stellen. 
 4. Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat E-Bike Gelderland een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en/of is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. E-Bike Gelderland heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen. 
 5. Bij aankoop van producten of diensten binnen verkoopruimte, heeft de consument het recht om de aankoop met opgave van redenen kosteloos te ontbinden indien hij dit kenbaar maakt in de redelijk gestelde termijn van 48 uur na aankoopdatum. Indien de consument de ontbinding kenbaar maakt na de redelijk gestelde termijn van 48 uur, is de consument een schadevergoeding verschuldigd aan E-Bike Gelderland. Deze is gebaseerd op de kosten die E-Bike Gelderland heeft gemaakt. Indien de consument nog geen definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de totale koopsom. Indien de consument een definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de totale koopsom. Indien de consument op de dag van levering van het door hem bestelde product of dienst kenbaar maakt de overeenkomst te willen ontbinden, is hij een schadevergoeding verschuldigd van 50% aan E-Bike Gelderland. 
 6. E-Bike Gelderland zal de aanbetaling in mindering brengen op de schadevergoeding die de consument verschuldigd is zoals kenbaar is gemaakt in lid 5. Indien de schadevergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een factuur voor het verschil ontvangen. 

  

Artikel 7 – Conformiteit en garantie 

 1. “In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn er specifieke garantie en service voorwaarden vanuit de fabrikant van toepassing. Deze voorwaarden met betrekking tot de service en garantie zijn voorafgaande aan de koop of uiterlijk bij het ondertekenen van de koopovereenkomst aan u ter hand gesteld en bij ondertekening bent u akkoord gegaan met de toepasselijkheid daarvan. Bent u uw exemplaar van de voorwaarden kwijt, dan kunt u deze nalezen op de website(s) van de betreffende fabrikant(en). 

  

Artikel 8 – Betaling 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden. E-Bike Gelderland kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de bedongen prijs. 
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal E-Bike Gelderland de consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van de gestelde termijn van 14 dagen, is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd en is E-Bike Gelderland gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
 3. Indien de consument kenbaar heeft gemaakt het door hem bestelde product en of dienst te willen verzekeren, dient hij dit bedrag ten alle tijden rechtstreeks te voldoen aan de verzekeringsmaatschappij. De daarbij voor hen geldende algemene voorwaarden zijn op deze dienst van toepassing. E-Bike Gelderland is enkel tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dwaling of het niet correct actief stellen van de dienst en/of het product 

  

Artikel 9 – Levering 

 1. De door E-Bike Gelderland opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht. 
 2. E-Bike Gelderland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten. 
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 4. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal E-Bike Gelderland zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. 
 5. E-Bike Gelderland bezorgt alleen op het Nederlandse vasteland. Bezorging op de Waddeneilanden is mogelijk, mits de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden door de consument worden vergoed. 
    

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door E-Bike Gelderland geleverde producten blijven eigendom van E-Bike Gelderland totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald. 
 2. De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd. 
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. 

  

Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of E-Bike Gelderland niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt. 
 2. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument E-Bike Gelderland in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan E-Bike Gelderland een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product. 
 3. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. 

  

Artikel 12 – Geschillen 

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar E-Bike Gelderland is gevestigd. 

  

Artikel 13 – Slotbepalingen 

 1. E-Bike Gelderland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. 

Wij hebben een ruim aanbod aan verschillende fietsen. Bekijk snel of er iets naar uw wens tussen zit.

Wilt u een E-Bike huren? Of liever een scooter? Wij helpen u graag op met onze persoonlijke service.

Wij hebben een eigen werkplaats waar vakbekwame monteurs uw E-Bike en fiets kunnen onderhouden.

E-Bike Gelderland - Balie
E-Bike Gelderland - Werkplaats
E-Bike Gelderland
E-Bike Gelderland
E-Bike Gelderland
E-Bike Gelderland - Werkplaats
E-Bike Gelderland - Werkplaats
E-Bike Gelderland - Balie
Wilt u graag een persoonlijk advies over uw E-Bike of fiets?
E-Bike Gelderland

aa